Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum

Jaarthema's

Elk kerkseizoen (september t/m juni) hebben we als gemeente een jaarthema. Dit jaarthema komt terug tijdens de kerkdiensten, maar kan ook behandeld worden in de gezinnen thuis, de Bijbelklassen, op de wijkkring of vereniging.

Het jaarthema voor 2019/2020 is:

Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

Welke verlangens hebben wij voor onze gemeente? En waar willen we voor gaan met elkaar? In de afgelopen periode dachten we als raad en taakgroepen hierover na. Dat resulteerde in drie prachtige, concrete verlangens die we graag met je delen:

 1. Ik weet en voel mij in De Koningshof gezien en gewaardeerd en herken de liefde van Jezus in mijzelf en in de ander.
 2. Wij verlangen ernaar Jezus’ liefde en genade met elkaar te delen in woorden en daden.
 3. Wij ontvangen Jezus’ liefde en genade in een wekelijkse samenkomst, waarin ook wijzelf liefde en gaven inbrengen en uitdelen.

Samen groeien
We willen als gemeente hierin met elkaar (verder) groeien!  Tot en met januari gaan we concreet aan de slag met het 1e verlangen. We hopen dat u/jij hierover de komende tijd verder het gesprek opzoekt; thuis, in de wijk, op de kring, vereniging, de Bijbelklassen, catechisaties, waar dan ook! Voor dit doeleinde maakten we een speciale flyer. Wilt u de preek van ds. Troost hierover nog eens erbij pakken? We maakten een samenvatting, deze vindt u hier.

Bijbelteksten
We stimuleren ook graag dat gesprekken met een open Bijbel worden gevoerd. Hieronder vindt u wat suggesties van Bijbelteksten die goed passen bij het 1e verlangen:
 

 • 1 Petrus 1:22, 23: Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.
 • Gen3:9: God roept ons om tevoorschijn te komen zoals we zijn, in Christus vrijgemaakt!
 • Kol 3: 12-14: Vervolg op Gen 3, jezelf kleden in de liefde, de band die tot een volmaakte eenheid maakt
 • Ef 4:15,16: Toegroeien naar Christus, ons doel, groei van het lichaam dat zichzelf opbouwt door de liefde

Over de betekenis van Jezus' liefde:
 

 • Joh. 1:18 - Niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon die aan het hart van de Vader rust heeft hem doen kennen
 • Joh. 3:16 - Zo lief had God de wereld
 • Joh. 15:9-17 - Jezus zegt: Ik heb jullie liefgehad zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde.
 • Rom. 5:8, Rom. 8:38-39 - God bewijst ons zijn liefde in Christus
 •  1 Joh. 4:7-21 (tekst die we samen lazen bij de voorbereiding van de themazondag) - God is liefde. Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar liefhebben blijft God in ons

Andere teksten:
 

 • Psalm 139 - God kent mij helemaal
 • Rom. 6:11 - Hoe kijk je naar jezelf
 • Spreuken 3:3-4 - Waardering voor liefde en trouw
 • Matteüs 25:35-40 - elkaar zien is Jezus zien
 • Luc. 6:27-38 - in verband met de vragen over 'oordelen', vs. 37: Oordeel niet
 • 1 Kor. 13:12-13 - straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben
 • Gal. 5:25-6:18 - samen optrekken onder leiding van de Geest betekent: elkaar erbij houden in zachtmoedigheid ('op het rechte pad brengen', vs 1), omzien naar anderen ('draag elkaars lasten'. vs 2), niet verwaand zijn ('wie denkt dat hij iets is...', vs. 3) en zelf verantwoordelijkheid nemen ('toets je eigen daden', vs.4-5). Het gaat niet om je prestaties of afkomst, maar of je door het kruis bij Jezus' nieuwe familie hoort (Gal. 3:28, 6:14-15)

***

Vorige thema's

2017-2019: Levende stenen: Veelkleurig verschillend, Fundamenteel verankerd en Verbonden Verlangen

In liefde aan de voeten van de Heer, zo veelkleurig in onze verscheidenheid en toch verbonden in Zijn liefde. Ontdekkend hoe verschillend gemaakt. Wij zijn, maar wel verankerd in Zijn liefde en genade, zoekend naar wat we (nog meer) voor elkaar en de wereld kunnen betekenen.

Lees meer Jaarthema 2017 /2018: Levende Stenen