Hart voor God, elkaar en Apeldoorn

We geloven in Jezus redding

Wij geloven dat God in Jezus zelf mens is geworden en naar de aarde kwam om de mensen te redden van de dood, het kwaad en de duivel. Deze redding kan een mens niet verdienen, maar wordt door God aan iedereen gegeven die gelooft dat hij die redding nodig heeft. Dat wordt genade genoemd, een kernwoord van ons geloof. Iedereen die vanuit die genade leeft zal, door het werk van de Heilige Geest steeds meer gaan leven zoals God het bedoeld heeft.

Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bewogen door Gods liefde. In Jezus’ verlossingswerk zien wij Zijn liefde voor de mensen tot uiting komen. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn voor iedereen.

Wil je meer weten over God of het christelijk geloof? Van harte welkom bij ons in de kerk! Wil je liever eerst een persoonlijk gesprek? Neem contact met ons op via contact@kerkdekoningshof.nl.

 

Avondmaal en doop

In onze kerk hebben we twee sacramenten: het avondmaal en de doop. Deze sacramenten zijn voor ons een teken en bevestiging van Gods genade.

Avondmaal
Avondmaal is een symbolische maaltijd in de kerk. Brood en wijn zijn tekens van het lichaam en het bloed van Jezus Christus. We denken op dat moment aan de Here Jezus. Hij stierf aan het kruis. Daarmee betaalde hij de straf die mensen verdiend hadden. Mensen doen verkeerde dingen, maar Jezus wil de straf voor hen dragen, hij houdt van mensen. Aan deze maaltijd doen gemeenteleden en gasten mee die in hun eigen gemeente mee mogen doen aan het avondmaal. 

Het avondmaal wordt zes keer per jaar gevierd, waarvan één keer op Pasen of Pinksteren. Op de eerste zondag in november is er een gezamenlijke middagdienst met 2 GKv – 3 CGK - NGK. In die dienst wordt ook samen avondmaal gevierd. Een ieder die in eigen gemeente gerechtigd is om deel te nemen aan het avondmaal en Jezus Christus als verlosser heeft aangenomen is welkom om het avondmaal met ons mee te vieren

Doop
Het water van de doop staat symbool voor de vergeving van zonden. Net zoals het water je schoonwast, wast God ons hart schoon. Zo wil God laten zien dat we voor hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij hem verder. Pasgeboren kinderen worden gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. De doop kan, op aanvraag, iedere eredienst plaatsvinden.

 

Gereformeerd vrijgemaakt

Onze kerk is onderdeel van het kerkverband ‘Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’ in Nederland. Dit kerkverband, waarin Jezus en de Bijbel centraal staan, bestaat uit ruim 270 lokale kerken in heel Nederland en is ontstaan uit een gereformeerde traditie.

De Gereformeerde Kerken heten gereformeerd, omdat ze het stempel willen dragen van de Reformatie uit de zestiende eeuw. Dat was een omvangrijke beweging in de West-Europese kerken die veranderingen in de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk wilden. Zo wilde de Reformatie ‘terug naar de bronnen’ van de kerk; de Bijbel en de belijdenissen van de oude kerk. Hun uitgangspunt daarbij was: Wat God in de Bijbel zegt is bepalend voor persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk leven. Maar voor deze beweging was geen plaats in de  Rooms-Katholieke Kerk. Daarop ontstonden er verschillende regionale protestantse kerken. Zij schreven wat ze geloofden op in belijdenisgeschriften. Zo ontstond in Nederland een verband van Gereformeerde Kerken op basis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en, iets later, de Dordtse Leerregels (1618-1619). Deze drie noemen we samen de drie formulieren van eenheid. Wat in deze formulieren staat, bindt tot op vandaag de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt samen.

Meer weten over het ontstaan van ons kerkverband? Bezoek de website www.gkv.nl

Meer weten over God of het christelijk geloof? Bezoek de website www.ikzoekgod.nl.